STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

“ W STRONĘ SŁOŃCA ”
 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “ W Stronę Słońca” w Chojnowie zwane również jest w dalszej części statutu Stowarzyszenia. 

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach  ( Dz.U. z 2015 r. poz.1393 ze zm. ) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. 
 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm. )

§ 3
 

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju zaś siedziba mieści się w Chojnowie przy ulicy Mikołaja Reja 3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
  2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową. 


 § 4

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 


 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,, W Stronę Słońca" w Chojnowie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samodzielnym mającym na celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin ( opiekunów ) bez względu na ich niepełnosprawności. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zbliżonych profilem do jego zainteresowań. 


 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest :

upowszechnianie efektywnych , nowatorskich form pomocy socjalnej, terapeutycznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, wykorzystanie w tym zakresie dorobku naukowego, cywilizacyjnego i doświadczenia krajów Unii Europejskiej;

 

integrowanie osób niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem, przygotowanie ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez rozwijanie zainteresowań , zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie; 

 

wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie przy ulicy Mikołaja Reja 3 i ich rodzin , upowszechnianie wolontariatu;


 działalność na rzecz rozwoju kulturalnego , gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych ;
 

rozwijanie cech osobowości i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ;

 

działalności na rzecz rozwoju edukacji , oświaty i wychowania niepełnosprawnych;


popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 

dbanie o ekologię i ochronę przyrody, rozwijanie hortiterapii ;


podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie


działanie na rzecz integracji europejskiej , rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz niepełnosprawnych i uzależnionych;

 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej : wyrównywanie szans rozwojowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;


inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie , fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji , pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenie socjalnego i ochrony prawnej; 

 

współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych;

 

organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych i rehabilitacyjnych;

 

Stowarzyszenie prowadzi obozy terapeutyczne, warsztaty promocji zdrowego stylu życia, warsztaty terapeutyczne;


propagowanie i pomoc we wczesnym wykrywaniu zaburzeń zdrowia psychicznego oraz profilaktyka; 
 

współdziałanie z Międzynarodową Liga Stowarzyszeń na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i Fizycznie.


 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Członkowie dzielą się na : 

a) zwyczajnych 

 

b) wspierających 

 

c) honorowych

 

§  8
 
 

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd, a także cudzoziemcy zamieszkujący poza terenem RP.

 


 § 9

 

Członek zwyczajny ma prawo :

 

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 

uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;

 

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;


korzystać z pomocy Stowarzyszenia.


 

korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 10 

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy;

 

przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

 

czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

 

regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

Członek wspierający i honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń , przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 11
 

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia , która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 

§ 12

 

Członek wspierający posiada prawa określone w § 9 pkt.3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym;

 

Członek wspierający jako osoba prawna , działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

 

§ 13


Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla relacji celów statutowych Stowarzyszenie . Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Zarządu. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich, nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach.

 


§14

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

 

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

 

skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy , po uprzednim upomnieniu;

 

wykluczeniu uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.


Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w formie uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 


 § 15

  1. Władzami Stowarzyszenia są :

 

Walne Zgromadzenie


 Zarząd 

 

Komisja Rewizyjna
 

2. Kadencja władz traw 2 lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.  Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym , że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ⅓ członków pochodzących z wyboru. 


 § 16


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.


§ 18

 

  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w pierwszym terminie, jeżeli obecnych jest co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu , Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie , które odbędzie się w tym samym dniu i miejscu po godzinie od terminu pierwszego Zebrania. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

 

2. Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz członkowie wspierający z głosem doradczym i zaproszeni goście. 

 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 

uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;


rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

 

podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;  

 

wybór prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 

ustalenie wysokości składek członkowskich; 


nadawanie godności członka honorowego;

 

podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszeniach;

 

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 

podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych podmiotów organizacyjnych;

 

uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; 

 

podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

 

rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

 

z własnej inicjatywy ;


na żądanie Komisji Rewizyjnej;

 

na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


Nadzwyczajne walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

 


 § 19 


Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

§ 20

 

Do kompetencji Zarządu należy :


reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

 

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy jednostek podległych Stowarzyszeniu,

 

dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,


realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

 

sporządzanie sprawozdań z działalności,

 

zwoływanie Walnych Zgromadzeń,  

 

uchwalenie planów działania Stowarzyszenia,  

 

przyjmowanie , skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,


 

rozpatrywanie sporów pomiędzy członków powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

 

uchwalenie i nadzorowanie Regulaminów Organizacyjnych powołanych jednostek,

 


powoływanie i zatrudnianie koordynatorów jednostek organizacyjnych podległych Stowarzyszeniu, zatrudnianie pracowników jednostek organizacyjnych, a także osób niezbędnych do realizacji zadań statutowych,

 

zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,

 

zatrudnianie lub zawieranie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło w przypadku potrzeby wykonania prac wymagających szczególnych kompetencji lub uprawnień.


 

 

§ 21

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego,

 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 

kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i podległych jednostek ;

 

wykonywanie kontroli wyrywkowych na zlecenie Zarządu ; 

 

przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych i składanie pisemnych wyjaśnień ;

 

wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ; 

 

składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 

 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej :

 

nie mogą być członkami organu zarządzającego oraz pozostawiać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej ;

 

nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Rozdział V

 Majątek Stowarzyszenia

 

§ 22
 

 

Majątek Stowarzyszenia tworzą : nieruchomości, ruchomości i fundusze.


 Na fundusze składają się :

 

wpływy ze składek członkowskich ; 

 

dotacje, darowizny, spadki, zapisy :

 

wpływy z działalności statutowej;

 

nawiązki z sądu, urzędu skarbowego. 

 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w tym zawierania umów udzielania

 

pełnomocnictw i składanie innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie.  

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Decyzje w sprawie nabywania , zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
 

 

 


 Rozdział VI

Zmiana statutu, zrzeszanie się i rozwiązywanie Stowarzyszenia 


 § 23


 Stowarzyszenie może być członkiem innego Stowarzyszenia .

 

§ 24 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu, zrzeszania się lub rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie głosami 50 % plus 1, przy obecności quorum uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie . W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów. 


Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przekazania majątku Stowarzyszenia. Intencją członków założycieli Stowarzyszenia jest przekazanie majątku Stowarzyszenia na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie przy ulicy M. Reja 3.

Wyżej wymieniony Dom realizuje podobne cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W sprawach nieregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.